Տպել

ՀՀ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Տվյալները վերաբերում են այն ապրանքային նշաններին, որոնք իրավական պահպանություն են ստացել Հայաստանի Հանրապետությունում:

(540) ապրանքային նշանի պատկերը


(540) նշանի անվանումը

H HARMAND HILFMANN SCHOOL OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY

(111) գրանցման հերթական համարը

18572

(151) գրանցման թվականը

02.07.2012

(181) գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

23.11.2021

(210) հայտի համարը

20111497

(220) հայտի ներկայացման թվականը

23.11.2011

(442) Հայտի հրապարակման թվականը

07.12.2011

(511) ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը

դաս 41. ուսուցում հոգեբանության ոլորտում:

(526) չպահպանվող տարրեր

«SCHOOL OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY» գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) գույնը և գունային համակցությունը

Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(730) նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը

«Հիլֆմանն» ՍՊԸ

Երևան, Շինարարների 31, բն. 70

AM

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Եթե գտնում եք, որ ներկայացված տեղեկատվությունը լիարժեք չէ, խնդրում ենք դիմել Մտավոր սեփականության գործակալություն: