Russian Version
English Version

Ձևաթղթեր և տուրքեր

Վճարման եղանակը

Ապրանքային նշանի գրանցման հայտ ներկայացնելու, փորձաքննություն անցկացնելու, գործավարության ընթացքում այլ գործողություններ կատարելու, նշանի գրանցման, ինչպես նաև ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը հերթական ժամկետով երկարաձգելու համար գանձվում են պետական տուրքեր, որոնց դրույքաչափերը, գանձման, զեղչով վճարման և վերադարձման կարգը սահմանված են օրենքով։
Օրենքով սահմանված պետական տուրքերը կարելի է վճարել նաև Պետական տուրքեր էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:
Ըստ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 28-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության «Ֆիզիկական անձինք, մինչև 25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձինք ապրանքային նշանների (բացառությամբ կոլեկտիվ և հավաստագրային ապրանքային նշանների) գրանցման և վկայական uտանալու հետ կապված` Օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ա»-«ժդ» և «ժը» ենթակետերով uահմանված պետական տուրքերը վճարում են 75 տոկոu զեղչով, իuկ 25-ից 100 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձինք` 50 տոկոu զեղչով։»։

Օրենքի 18-րդ հոդվածից քաղվածք՝

Գործողության անվանումը Դրույքաչափերը գործակիցներով՝ բազային տուրքի նկատմամբ

4. Ապրանքային նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով՝ 

ա) ապրանքային նշանի  հայտ ներկայացնելու համար 30
բ)

ապրանքային նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար

40

  մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար՝ լրացուցիչ 15
գ) առաջնության իրավունքից օգտվելու համար 10
դ) ապրանքային նշանի հայտի զատման համար 15
ե) պետական լիազոր մարմնում որևէ գործընթացի իրականացման ժամկետի բացթողման հետևանքով կորցրած իրավունքի վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելու համար 20
ը) բաց թողած ժամկետի վերականգնման համար 30
թ) պետական լիազոր մարմնում որեէ գործընթացի գործողություն կատարելու համար նախատեսված ժամկետի երկարաձգման համար 10
ժ) ապրանքային նշանի հայտում փոփոխություն կատարելու համար 10
ժա) ապրանքային նշանի գրանցման համար 50
ժբ) ապրանքային նշանի վկայագրի կրկնակ տալու համար 30
ժգ) ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) 60
ժդ) ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատրելու համար 20
ժե) հայտարկված ապրանքային նշանի գրանցման դեմ 
առարկություն ներկայացնելու համար
10
ժզ) յուրաքանչյուրի կոլեկտիվ նշանի և հավաստագրային 
նշանի գրանցման համար
90
ժէ) ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու համար 250
ժը) ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը  
  երկարաձգելու համար 120
  մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար ` լրացուցիչ 10
ժթ) ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր ապրանքային նշանի համար) 60
ի) գրանցված լիցենզիայի կամ ենթալիցենզիայի պայմանների փոփոխությունների կամ դրա չեղյալ հայտարարումը գրանցելու համար 25
իա) ապրանքային նշանի գրանցումը զատելու համար  40
իբ) ապրանքային նշանի միջազգային գրանցման կամ տարածքային ընդարձակման հայտ ներկայացնելու համար   50
իգ) ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայանագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար՝  
  մեկ դասի ապրանքների համար՝ 100
  մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար 10
  այդպիսի միջազգային գրանցումը երկարաձգելու համար՝  
  մեկ դասի ապրանքների համար՝ 100
  մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար 10
իդ) ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանում և ապրանքային նշանների հայտերի ընթացիկ հիմնապաշարում որոնում անցկացնելու համար՝   
  ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված բառային կամ պատկերային նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար 20
  ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան յուրաքանչյուր դասով ներկայացված համակցված նշանին նույնական կամ նման ապրանքային նշանների համար 40
  մեկ սեփականատիրոջը և(կամ) հայտատուին պատկանող ապրանքային նշանների համար 60
իե) ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանից քաղվածքներ տալու համար 2